DOB驱动即把DOB光源的电源部分单独制做在铝基板上,可以适配筒灯、天花灯、面板灯、吸顶灯、三防灯等
序号 产品名称 图片

相关参数

最小订单量

MOQ

价格

price

1 3-12w 输出电压:30-120V 输出电流:110MA 10000  
2 13-18W
输出电压:120-160V 输出电流:110MA 10000  
3 24W
输出电压:30-80V 输出电流:250MA 1000  
4 24-36W
输出电压:80-140V 输出电流:250MA 1000